Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩN

ΠΡΟΦΙΛ

Η Μ2 ιδρύθηκε το 2021 με όραμα να συμβάλλει στην ανάπτυξη των συνεργαζόμενων φορέων μέσα από τον χωρικό σχεδιασμό των δραστηριοτήτων τους και τον προγραμματισμό των επενδύσεών τους.

Ξεχωρίζει στην αγορά εξαιτίας των ποιοτικών αποτελεσμάτων που παράγει και της συνέπειας που την χαρακτηρίζει. Αποτελείται από μηχανικούς και επιστήμονες με εμπειρία, κατάρτιση και τεχνογνωσία προσανατολισμένη στην στήριξη επιχειρήσεων και φορέων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, με άριστη γνώση και αντίληψη των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών τους.

Ικανοποίηση πελατών
96%
Αξιοπιστία
96%
Επιτυχία έργων
89%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Είμαστε μέλος και στρατηγικός εταίρος της Χάρτας Διαφορετικότητας στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας συμβουλευτική για ζητήματα ισότητας, διακρίσεων και ίσων ευκαιριών. Τraining courses για στελέχη εταιρειών ή φορείς του Δημοσίου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων/ πράξεων στο πλαίσιο προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης σε προγράμματα με Δικαιούχους ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΈΡΓΩΝ

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διοίκησης, διαχείρισης και αξιολόγησης έργων, τα οποία απαιτούν ενέργειες λεπτομερέστατου σχεδιασμού και προγραμματισμού για την ολοκλήρωση Φυσικού και Οικονομικού τους αντικειμένου (σύνταξη παραδοτέων και συμπληρωματικών εγγράφων, εκπόνηση μελετών ωρίμανσης και τευχών δημοπράτησης, παρακολούθηση), ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις και τα χρονοδιαγράμματα.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπόνησης μελετών προγραμματισμού και οργάνωσης, μελετών στρατηγικής και ανάπτυξης συνεργαζόμενων φορέων, μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, τεχνικών μελετών και τευχών δημοπράτησης για επιμέρους έργα, καθώς και μελετών που αφορούν στη σύσταση φακέλων για τεχνικές προσφορές και οριστικών μελετών εφαρμογής.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΈΡΓΑ

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τον σχεδιασμό, χρηματοδότηση, υλοποίηση, διοίκηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων αλλά και ανταγωνιστικών έργων. Έμφαση σε έργα που συνδέονται με την προστασία του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος, την κοινωνική ένταξη, την οικοδόμηση δυναμικού, την επαγγελματική κατάρτιση, την εκπαίδευση, την στήριξη της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη σε όλες της τις εκφάνσεις. Υποστήριξη και δικτύωση με άλλους φορείς στο εξωτερικό.

ΕΣΠΑ

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες που αφορούν στα εξής:

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΕΣΥΔΑΠ

Συμβουλευτική για τον συντονισμό και οργάνωση των δραστηριοτήτων του φορέα. Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών. Σχεδιασμός, υλοποίηση, διαχείριση, επίβλεψη και συντονισμός αναπτυξιακών έργων ευρωπαϊκής και εθνικής κλίμακας. Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης τεχνικών έργων περιβάλλοντος και ενέργειας. Περιβαλλοντική εκπαίδευση

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Παροχή τεχνογνωσίας για τα ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης με στόχο την ενδυνάμωση του Εθνικού Σημείου Επαφής για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE και την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για τα έργα LIFE, που αφορούν στην προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος.

EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY (COST)

Αξιολόγηση προτάσεων ίδρυσης ερευνητικών δικτύων στα πεδία (α) του περιβάλλοντος (β) του χωρικού σχεδιασμού (χερσαίου και θαλάσσιου) και (γ) της γαλάζιας οικονομίας προς χρηματοδότηση.

ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΑ

Συμμετοχή στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου σε συγχρηματοδοτούμενα έργα. Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σχεδιασμός, χρηματοδότηση, υλοποίηση, διοίκηση και παρακολούθηση ανταγωνιστικών έργων.